แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 22
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคปกติ) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1176
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 1133
รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 141
รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 105
ประกาศการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ในภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 5802
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ทุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 316
รับสมัครนักศึกษาทำงานทุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 212
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 139
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 120