ประกาศ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

  • พิมพ์ประกาศ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

******************************

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต  ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา  2555 – 2556 ระหว่างวันที่  24 – 28  ตุลาคม  2557        ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย         ปีการศึกษา  2555 – 2556  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ ที่  25  ตุลาคม  2557

เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศ  ให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่  18 – 21  ตุลาคม  2557  เพื่อเตรียมตัวและปฏิบัติดังนี้

>>>ดาวน์โหลด  ไฟล์ประกาศและกำหนดการฝึกซ้อมฯ 

รุ่นที่  1  
ปริญญาเอก  ปริญญาโท  บัณฑิต ศศ.บ., บัณฑิต วท.บ., (บัณฑิต บธ.บ.ลำดับที่ 1-312)  
1. รายงานตัววันเสาร์ที่  18  ตุลาคม  2557 เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล ม.ราชภัฏเลย
2. ฝึกซ้อมวันที่  18 – 19  ตุลาคม  2557 

>>>ดาวน์โหลด รายชื่อบัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 1 


รุ่นที่  2  
(บัณฑิต บธ.บ. ลำดับที่  313 – 655),  บัณฑิต ค.บ. , บัณฑิต น.บ. , บัณฑิต รป.บ. , บัณฑิต ทล.บ. 

1. รายงานตัววันจันทร์ ที่  20  ตุลาคม  2557 เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล ม.ราชภัฏเลย
2. ฝึกซ้อมวันที่  20 – 21  ตุลาคม  2557

>>>ดาวน์โหลด รายชื่อบัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มารายงานตัวเข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันเวลาที่กำหนด
จะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด