สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืม เงิน กยศ และ กรอ. ปีการศึกษา 2557

>>ดาวน์โหลดเอกสาร  สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืม เงิน กยศ และ กรอ. ปีการศึกษา 2557

 

>>ดาวน์โหลดเอกสาร  สาขาวิชาที่มีความต้องการหลักของประเทศ ที่สามารถกู้ยืมเงินจาก กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2557 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามที่ สกอ.กำหนด   ดังมีคณะ และสาขาวิชา