เลื่อนการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง   เลื่อนการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556

......................

สืบเนื่องจากการประชุมอธิการบดีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2557  ที่ประชุมได้รับการแจ้งจากกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปเป็นวันที่  24 – 28  ตุลาคม  2557  และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีการศึกษา  2555 – 2556  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ ที่  25  ตุลาคม  2557  

ดังนั้น  เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย       จึงประกาศเลื่อนการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556  จากเดิมระหว่างวันที่  21 – 24  กรกฎาคม  2557  ออกไปก่อน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศให้ทราบถึงวันเวลาในการฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป   

>>อ่านรายละเอียดประกาศที่นี่<<