ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

................................................

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของน้องใหม่  กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ยึดแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา  ดังกล่าว..

>>ดาวน์โหลดประกาศ <<