โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  ณ วนอุทยานภูบ่อบิด บ้านภูบ่อบิด ตำบลเมืองอำเภอเมือง  จังหวัดเลย  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา และนักศึกษา จำนวน 200 คน  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 900 ต้น  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557) ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดำริต่างๆ อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าทดแทน  เป็นต้น  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา  ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นับเป็นโอกาสที่ดีที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ด้วยการทำความดีถวายตามโครงการดังกล่าว  และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า  ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศของธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์  สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ชมภาพกิจกรรม