กิจกรรม“ราชภัฏเลย รักเลยรักสุขภาพ”

  • พิมพ์

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และองค์การนักศึกษา รวมทั้งคณะทั้ง 5 คณะ ได้จัดกิจกรรมโครงการ  “ราชภัฏเลย รักเลยรักสุขภาพ” เต้นแอโรบิคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ขึ้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  ณ  ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน  3,000 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทำให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557