โครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทยให้กับนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทั้ง 5 คณะ ได้จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทยให้กับนักศึกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มีรูปแบบการอบรมลักษณะรับฟังการบรรยายความรู้จากวิทยากร ในภาคเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. เรื่อง  “เทิดทูนพระคุณแม่ กตัญญูต่อแผ่นดิน” วิทยากรโดย  คุณอรพิมพ์  รักษาผล  และเวลา 13.00 – 15.00 น. บรรยาย เรื่อง “รักชาติ รักแผ่นดิน ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า” วิทยากรโดย      ร้อยเอกสรเชษฐ์  ดีเอื้อ  มีนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จากทั้ง 5 คณะ เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 3,500 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงคุณค่าในการมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม    ปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นไทยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย  และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและการนิยมความเป็นไทยตามแนวทางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ชมภาพกิจกรรม