ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗

..............................................................................................

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการออกประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เรื่อง รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา  บัดนี้  มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทุนการศึกษา  ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  หรือ  ที่  www.lru.ac.th  และให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

 >>อ่านรายละเอียด<<   >>ตรวจสอบรายชื่อ<<