พิธีมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  5  ธันวาคม  2557  ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา  ได้เล็งเห็นถึงการสนับสนุนและการส่งเสริมนักศึกษา  ที่มีความตั้งใจในการเรียน  มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตอาสา  เป็นแบบอย่างที่ดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์       ให้ได้รับทุนการศึกษา  โดยพิจารณาจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  จำนวน  87  ทุนๆ ละ  3,000.-บาท  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  261,000.-บาท  (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  5  ธันวาคม  2557   โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  พร้อมด้วยท่านผู้ทรงเกียรติ  ประกอบด้วย  ท่าน ผศ.ดร.  ดารนี  ศรีพหรมมุนี  ท่านดร.สมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์  ท่านเกรียงศักดิ์  ตันกิจเจริญ   ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดังกล่าว  >>ชมภาพกิจกรรม<<