ภาพบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

  • พิมพ์

เมื่อวันเสาร์ ที่  10  มกราคม  2558  เวลา 08.30 - 13.00 น.  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ       กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นด้านพัฒนาการต่างๆ ของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ  เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย(ท้องถิ่น)ให้เด็กเยาวชนร่วมรักษา และสืบสาน รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์

 กิจกรรมภายในงานมีการแสดงความสามารถบนเวทีของเด็กและเยาวชน พร้อมแจกของรางวัลมากมาย  โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมกิจกรรม   การจัดกิจกรรม ดังกล่าว นั้น ได้รับการสนับสนุนอนุเคราะห์ จากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นของขวัญรางวัลแก่เด็ก/เยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรม เป็นอย่างดียิ่ง  =ชมภาพกิจกรรม1=   =ชมภาพกิจกรรม2=    =ชมภาพกิจกรรม3=