กิจกรรม จันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชันและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ร่วมกิจกรรมโครงการจันทน์ผาช่อใหม่  เทิดไท้องค์ราชันและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักในเกียรติและศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมทั้งถวายอภิสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ขึ้นในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานนามและตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเพื่อปลูกจิตสำนึกรักในเกียรติและศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตลอดจนการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย