รายชื่อนักศึกษา ขาดการประชุมการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ ปี 2558

  • พิมพ์

บัญชีรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขาดการประชุมการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหารกองประจำการ  ประจำปี 2558  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 35 คน (แยกเป็นรายจังหวัด)

 ................................................

 ==ตรวจสอบรายชื่อ==

หมายเหตุ     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ 0198/2557 เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558 กำหนดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขอรับการผ่อนผันทหารฯ มีขั้นตอน คือ

1.การยื่นเอกสารต่อฝ่ายวิชาการทหารเพื่อขอรับการผ่อนผันฯ (1 ต.ค.2557-31 ม.ค.2558)

2.การประชุมเพื่อลงทะเบียนผ่อนผันฯและรับฟังการชี้แจง (4 ก.พ.2558)

3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาผ่อนผันฯ (ภายหลังการประชุม)4.การรายงานตัวเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือก (ตาหมายเรียก ส.ด.35 ของตัวนักศึกษา)

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้น กองพัฒนานักศึกษาจึงประกาศให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1.ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประชุมในวันจันทร์ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมอักษรเสือ ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

2.กรณีที่นักศึกษาไม่เข้าร่วมประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลัย และไม่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ส่งเอกสารของนักศึกษาผู้นั้นไปยังสัสดีจังหวัดเพื่อขอรับการผ่อนผันทหารฯ   ซึ่งจะทำให้นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันทหาร