ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง ให้เงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

.......................................................................................

       อาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ ๙ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร ที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัล  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังนี้  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับเงินรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  2557  ติดต่อรับเงินรางวัล และส่งเอกสารหลักฐานการรับเงินรางวัล ภายในวันศุกร์  ที่  20  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  13.30 –15.30 น.  ณ  ห้องงานทุนการศึกษา  ชั้น  4  อาคาร วิชญาการ  พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน  1  ฉบับ 
2.   สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาจำนวน  1  ฉบับ