การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี ๒๕๕๘

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ออกประกาศ ที่ ๐๐๔๑/๒๕๕๘  เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี ๒๕๕๘  เนื่องจากผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติเกิดความต่อเนื่องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้

๑. เชิญชวนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ที่กำหนดในประกาศ ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครรับเลือกตั้งในระหว่างวันที่ ๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ

๒. เชิญชวนให้นักศึกษาทั่วไปผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนสังกัด หน้าอาคารวิชญาการ 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lru.ac.th และที่งานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มอบหมายให้นายลำพูน แสนหล้า เบอร์โทรศัพท์ ๐๙-๓๕๕๑-๓๓๒๔ หรือ เบอร์ภายใน ๔๑๑๕๒ เป็นผู้ประสานงาน  

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม