กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรมหลักสูตร “การทำรองเท้าผ้าฝ้ายใส่ในบ้าน”

  • พิมพ์


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดฝึกอบรมโครงการ จุดประกายคิด จุดประกายธุรกิจ “พี่สอนน้อง”และพัฒนาทักษะอาชีพในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ โดยมี นายนพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฯ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 80 คน การจัดฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวนั้น เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำรองเท้าผ้าฝ้ายใส่ในบ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และจุดประกายแนวคิดในการทำธุรกิจให้กับนักศึกษาที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การทำรองเท้าผ้าฝ้ายใส่ในบ้าน” ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากผู้ประกอบการรุ่นพี่ในการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ รวมถึงนำฝึกการทำรองเท้าผ้าฝ้ายใส่ในบ้าน  >>ชมภาพกิจกรรม<<