ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการขอให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ

  • พิมพ์

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการขอให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขึ้น เพื่อให้การดำเนินการในส่วนของการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ในการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว   ไปแล้ว เพื่อให้การดำเนินการในทางปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารกองทุน จึงได้กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติใหม่แทนแนวปฏิบัติเดิม จึงขอแจ้งขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานมาพร้อมแบบฟอร์มการขอให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ มาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. กรอกแบบฟอร์มบันทึกขอให้จัดซื้อประกันอุบัติเหตุฯ (ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

๒. สำเนาหนังสือบันทึกขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

๓. การส่งรายชื่อสมาชิกที่ขอจัดซื้อประกันอุบัติเหตุฯ ดำเนินการดังนี้

๓.๑ สมาชิกที่เป็นนักศึกษา ต้องระบุชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี คณะ

        ๓.๒ สมาชิกที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ต้องระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน  

๔. กำหนดการเดินทางโดยละเอียดที่ระบุเส้นทางการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 

๕. สำเนาโครงการ/กิจกรรม หรือหนังสือขออนุญาตกิจกรรม (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ให้อาจารย์/ข้าราชการ/บุคลากร ที่เป็นเจ้าของโครงการ เป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องขอให้ มหาวิทยาลัยจัดซื้อประกันอุบัติเหตุฯ โดยเจ้าของโครงการดำเนินการส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนาหรือเอกสารแนบทุกแผ่น และยื่นเรื่องผ่านตามขั้นตอนของระเบียบงานสารบรรณให้เรียบร้อยทุกขั้นตอน ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารถึงกองพัฒนานักศึกษาก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๕ วัน ในกรณีที่ขออนุมัติดำเนินการต่างๆล่าช้า อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุหมู่ในการเดินทางไปราชการได้ ทันตามกำหนดเวลาตามแจ้ง เป็นหน้าที่ที่ผู้ควบคุมการเดินทางจะต้องรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางเอง รายละเอียดตามแบบฟร์อมแนบท้ายนี้ (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.std.lru.ac.th หรือติดต่อรับได้ที่ห้องงานอนามัยและพยาบาล  ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ หรือรับได้ที่สำนักงานคณะทั้ง ๕ คณะ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

>>ดาวน์โหลดฟอร์มบันทึกขอให้จัดซื้อประกันอุบัติเหตุฯ<<