บรรยากาศโครงการสัมมนาศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2558

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้จัดทำโครงการสัมมนาศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.  เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของผู้นำนักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา

๒.  เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษา อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่แปลกใหม่ ที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนี้  ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑ วัน ซึ่งมีศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๔๙ คน และผู้นำนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วม จำนวน ๔๙ คน  รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๙๘ คน มีรายละเอียดการสัมมนาฯ ดังนี้ ภาคเช้า เป็นพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทผู้นำนักศึกษากับการรับใช้สังคม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จากนั้นเป็นการฟังเสวนา  หัวข้อ “ได้อะไรจากการเป็นผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษา” โดย ดร.วรชัย เพียทา, คุณวรวุฒิ โง๊ะบุดดา, และคุณเดชา  บุญรอด   ภาคบ่าย เป็นการฟังบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “ผู้นำนักศึกษากับการรับใช้สังคม”    โดย คุณเกรียงศักดิ์  ตันกิจเจริญ , คุณธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย, คุณฐิตารีย์ เศียรเจริญพร   นายกสโมสรไลออนส์ เมืองเลย   ช่วงท้ายกิจกรรมเป็นการชมนิทรรศการผลงานกิจกรรมนักศึกษาปัจจุบัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษา ช่วงท้ายกิจกรรม เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย