พิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • พิมพ์

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

     ในเวลา ๑๕.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา พร้อมเพียงภายในหอประชุมขุมทองวิไล ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีจุดธูปเที่ยนบูชา และเริ่มพิธีสงฆ์ ต่อมาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวถวายพระพร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวตามด้วยอย่างพร้อมเพียง และร่วมลงนามถวายพระพร 

    หลังเสร็จสิ้นพิธีมีพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘  แก่นักศึกษา จำนวน ๖๐ ทุนๆ ละ  ๓,๐๐๐.-บาท    รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   >>ชมภาพกิจกรรม1<<   >>ชมภาพกิจกรรม2<<