ประกาศ การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รายเก่า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  รายเก่า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

...........................................

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จัดการให้กู้ยืมเงินด้วยระบบ e-Studentloan ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม  และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ นั้น งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืม รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๑,๒,๓   และ ชั้นปีที่ ๔  และรายใหม่ที่ได้กู้ยืมฯ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  >>อ่านรายละเอียด<<

 

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม กยศ.102

ดาวน์โหลด(ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้) ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม กยศ.102

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา กยศ.103 (อัพเดตใหม่ล่าสุด)

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมและหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม  สำหรับผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. และกรอ. เทอม 1 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่มุ่ง จิตอาสาจิตสาธารณะ

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเข้าร่วมประชุมนักศึกษา กยศ./กรอ.