แจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าอบรมส่งเสริมและพัฒนาวินัยจราจรสำหรับนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87 พรรษา 5 ธันวาคม  2557

   และทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60  พรรษา  2  เมษายน  2558

เข้าร่วมอบรมความรู้ส่งเสริมและพัฒนาวินัยจราจรสำหรับนักศึกษา  ปี 2558   

วันที่  25  เมษายน  2558

ณ  ห้องประชุมชั้น  2  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

ตรวจสอบรายชื่อ ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87 พรรษา 5 ธันวาคม  2557

ตรวจสอบรายชื่อ ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60  พรรษา  2  เมษายน  2558