ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.รายเก่าและรายใหม่) (กรอ.รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการ ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา (กยศ.)  รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ (กรอ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

 ....................................................................

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา (กยศ.)  รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ (กรอ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น  บัดนี้  งานทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ  หรือตรวจสอบได้ที่ www.std.lru.ac.th  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา (กยศ.)  รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ (กรอ.) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และให้ผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมดำเนินการ  ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ