ขยายเวลาการขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ขยายเวลาการขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ กรอ. สำหรับสาขาวิชาที่มียอดจัดสรรเพียงพอ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

...........................

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้กำหนดให้นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ กรอ. ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ส่งเอกสารประกอบคำขอกู้ยืม และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘     ไปแล้วนั้น จากการดำเนินงานดังกล่าวปรากฏยังมีกรอบวงเงินให้กู้ยืม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดรับจัดสรร          มียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จัดสรรเงินแก่นักศึกษาเพิ่มเติมได้

 

มหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ กรอ. ยื่นแบบขอคำขอกู้ยืม ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้   =อ่านรายละเอียด=