รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  

ประจำปีการศึกษา  2558

----------------------------------------------------------

ด้วย  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง  มีความประพฤติดี  มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรปริญญาตรี (กำหนดระยะเวลาขอรับทุนอุปการะตามหลักสูตรเท่านั้น)  และมีผลการเรียนดี  เพื่อรับทุนอุปการะการศึกษาตลอดหลักสูตร  จำนวน  5  ทุน  ทุนละ  30,000.-  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  ต่อปี    

ดังนั้น  งานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  จึงประกาศให้นักศึกษาทุกคนที่สนใจให้ยื่นความประสงค์ขอรับใบสมัคร  และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้   อ่านรายละเอียด    ดาวน์โหลดใบสมัคร