ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปี ๒-๕)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปี ๒-๕) 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 .............................................................

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดกรองนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  รายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปี ๒-๕)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

            บัดนี้ งานทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมที่ www.studentloan.or.th ผ่านระบบ e-Studentloan  โดยรหัสผ่านของผู้ยืมเอง และให้ผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมดำเนินการ  ดังนี้

อ่านรายละเอียด