กำหนดการไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2558

วันพฤหัสบดี ที่  13  สิงหาคม  2558   ณ  หอประชุมขุมทองวิไล   เวลา 06.30 - 12.00 น.

....................................... 

ดาวน์โหลด กำหนดการ

ดาวน์โหลด กติกาการประกวดคำประพันธ์

ดาวน์โหลด เกณฑ์ตัดสินพานไหว้ครู