กำหนดการโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน และถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการ
โครงการจันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน และถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

...................................... 

ดาวน์โหลดกำหนดการ