รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

.................................................................

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่ ๐๑๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  โดยมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง  มีความประพฤติดี  มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จ        ตามหลักสูตรปริญญาตรี (กำหนดระยะเวลาขอรับทุนอุปการะตามหลักสูตรเท่านั้น) และผลการเรียนดีพอสมควรเพื่อรับทุนอุปการะการศึกษาตลอดหลักสูตร  จำนวน  ๕ ทุน  ทุนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี        ซึ่งงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ได้ดำเนินการรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่  ๓ - ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘    โดยมีนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา  จำนวน  ๒๗  คน  ตามบัญชีรายชื่อภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

        ดังนั้น เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงกำหนดให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ตรวจสอบรายชื่อ