กิจกรรมโครงการ“ราชภัฏเลยน้อมวันทาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา2558

  • พิมพ์

วันพฤหัสบดี ที่  13  สิงหาคม   2558   เวลา 06.00 - 12.00  น.  ที่ผ่านมา  ณ  หอประชุมขุมทองวิไล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรม โครงการ “ราชภัฏเลย น้อมวันทาครู”    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น  โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ  รอบแรก เวลา 06.30-09.30 น. ประกอบด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 2 เวลา 09.30-12.00 น. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง ความเคารพ กตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์ และสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้มีวิชาความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพการงานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  โอกาสนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาได้มอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรแก่นักศึกษามีผลการเรียนดี และเป็นผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
ชมภาพกิจกรรม