รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  ประเภททุนให้เปล่า ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ประจำปีการศึกษา  2558 

..................................................................

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ 0155/2558  เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ประจำปีการศึกษา  2558   ให้ได้รับทุนอุปการะการศึกษา      ตลอดหลักสูตร  จำนวน  5  ทุน  ทุนละ  30,000.-บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  ต่อปี  ซึ่งงานทุนการศึกษา  ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว  ตามคำสั่งที่  0699/2558  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558  และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นั้น  

จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ประจำปีการศึกษา  2558   จำนวน  5  คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้    อ่านรายละเอียด