บรรยากาศอบรมนักศึกษาเฝ้าระวังยาเสพติดประจำปี 2558

  • พิมพ์

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมนักศึกษาเฝ้าระวังยาเสพติด ประจำปี 2558 ให้กับนักศึกษา จำนวน 700 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยต่อตนเองและชุมชน และการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนผนึกกำลังเอาชนะยาเสพติดทุกรูปแบบ รวมถึงการเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและขจัดปัญหายาเสพติดในทุกประเภท โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาคณะ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาดังกล่าวนั้น มีวิทยากรผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานของภาครัฐภายนอก  มาบรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง ดังนี้  "สถานการณ์ยาเสพติดกับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเอาชนะยาเสพติด"  บรรยายโดย พันตำรวจโท ธนูศิลป์ มะโรณีย์  จากสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย   และ หัวข้อเรื่อง "พิษภัยสารเสพติด กับการเฝ้าระวังในรั้วมหาวิทยาลัย"   บรรยายโดย นายสิริพงษ์  วัฒนศรีทานัง  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย   ชมภาพกิจกรรม