บรรรยากาศอบรมแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

วันที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2558  โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาจากชมรม  To Be Number One (ทูบีนัมเบอร์วัน)  และผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ที่เป็นแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

โดยได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธานเปิดงานอบรมฯ   และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาแกนนำดังกล่าว.... ชมภาพกิจกรรม