รายละเอียดการประกวดภาพถ่ายและการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับนักศึกษา

  • พิมพ์

รายละเอียดการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับนักศึกษา

ภายใต้หัวข้อ “สิทธิความเสมอภาคของชีวิตมนุษย์”  
และ
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง “ส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนักศึกษา”

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

********************

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดภาพถ่าย

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

ดาวน์โหลดรายละเอียดระเบียบการสมัครประกวดภาพถ่าย

ดาวน์โหลดรายละเอียดระเบียบการ ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง