บรรยากาศกิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมกับชีวิตประจําวัน"

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมขุมทองวิไล   กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้จัดกิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมกับชีวิตประจําวัน"  โดยมีพระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญญู วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร  เป็นพระวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้    ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน 1,300 คน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  คุณธรรมและความสามัคคี    เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และครู อาจารย์  ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  และอบายมุข  และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง   และรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี... ชมภาพกิจกรรม