บรรยากาศโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

  • พิมพ์

วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยต่อตนเองและชุมชนและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนผนึกกำลังเอาชนะยาเสพติดทุกรูปแบบ รวมถึงการเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและขจัดปัญหายาเสพติดในทุกประเภท โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยในการเปิดโครงการดังกล่าวนั้นได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย และสรรพสามิตจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ กิจกรรมวันต่อต้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์การไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  การปฏิญาณตนจะลด ละ เลิก อบายมุข การเทเหล้าเผาบุหรี่ การแสดงวงดนตรีสตริงของนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากล  การประกวดวีดีโอคลิปและการประกวดภาพถ่ายรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษา หัวข้อ "ผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวัยเรียน" ชิงรางวัลทุนการศึกษา     การประกวดหนุ่ม-สาวสุขภาพดี “LRU Healthy & Smart Freshies” ชิงรางวัลทุนการศึกษา  การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE LRU.2015 ชิงรางวัลทุนการศึกษา และบูธกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ....ชมภาพกิจกรรม