กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม

  • พิมพ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง  ผู้ค้ำประกัน  ผู้แทนโดยชอบธรรม

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

วันเสาร์ที่ ๒๖   กันยายน  ๒๕๕๘ ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเล

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ