บรรยากาศประชุมผู้ปกครองผู้ค้ำประกัน นักศึกษาทุน กยศ.กรอ.ประจำปี 2558

  • พิมพ์

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในเรื่องทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
1. ทุนกู้ยืมรายใหม่ (กยศ.) ยื่นขอกู้ยืม จำนวนทั้งสิ้น 375 คน ได้รับ อนุมัติ จำนวน 300 คน ขาดคุณสมบัติ 75 รายคน 
2. ทุนกู้ยืมรายใหม่ (กรอ.) ยื่นขอกู้ยืม จำนวนทั้งสิ้น 103 คน ได้รับ อนุมัติ จำนวน 91 คน ขาดคุณสมบัติ 12 คน 
3.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อเนื่อง จำนวน 809 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 785 ราย ขาดคุณสมบัติ 24 คน
4.รายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม จำนวน 3,618 คน (ชั้นปี 2-5)
5. รายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม จำนวน 96 คน ชั้นปี (2-4) 
สรุป การอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2558 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,138 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 จำนวน 3,714 คนรวมทั้งสิ้น 4,852 คน
และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน คู่สมรสผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้กู้ยืม รวมผู้ที่เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 1,138 คน

=ชมภาพกิจกรรม=