ม.เทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา

  • พิมพ์

วันที่ 29 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำบุคลากรส่วนงานกิจการนักศึกษา จำนวน 16 คน เดินทางมาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรยากาศการศึกษาดูงานมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และส่วนงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำไปปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต... ชมภาพกิจกรรม