ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2558

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2558

.......................

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีประกาศ เลขที่ ๐๐๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อรับสมัครรับเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งประธานสภานักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว 

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๒๗ แห่งธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อและหมายเลขผู้สมัครตำแหน่งประธานสภานักศึกษา

หมายเลข ๑  นายภูริวัฑฒน์  อาธรรมระชะ

หมายเลข ๒  นายวทัญญู  สภา


๒.  วันเวลาเลือกตั้ง และนับคะแนน

เลือกตั้งในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณหน้าอาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนับคะแนนให้แล้วเสร็จในวันนั้น

 

๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ที่มีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

๔.  วิธีการเลือกตั้ง

เลือกตั้งด้วยวิธีลับ โดยนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้ง เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้เข้าคูหากากบาท (X) เลือกผู้สมัครตำแหน่งประธานสภานักศึกษาเพียง ๑ หมายเลข และหากไม่ประสงค์จะเลือกให้กากบาท (X) ในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน เมื่อได้เลือกเสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพับบัตรใส่กล่องรับบัตรเลือกตั้ง

กรณีเลือกตั้งโดยไม่ปฏิบัติตามวรรคก่อน ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย

 

๕. การประกาศผลการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศผลการเลือกตั้งตำแหน่งประธานสภานักศึกษา ในวันที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานักศึกษานับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 

๖. อื่นๆ 

กรณีความปรากฏต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ หรือไม่ยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะยกเลิกกระบวนการเลือกตั้งในครั้งนี้ และดำเนินการต่อผู้กระทำผิดตามกฎ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ