ผลการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

เรื่อง   ผลการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

……………………………………………………………. 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อ หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้

ผู้ได้รับเลือกตั้งตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา 

นายภูริวัฑฒน์  อาธรรมระชะ

ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้สรรหา เสนอรายชื่อคณะกรรมการสภานักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบหมายให้ดำเนินงาน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักศึกษาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘