การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ศูนย์ขอนแก่น

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

................................................

 

ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่มุ่ง จิตอาสาจิตสาธารณะ

ดาวน์โหลดขั้นตอนการบันทึกแบบคำยืนยันค่าเล่าเรียน  กยศ. และ กรอ.