ประกาศ การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรอ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

....................


ดาวน์โหลดประกาศฯ

ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่มุ่ง จิตอาสาจิตสาธารณะ 

ดาวน์โหลดขั้นตอนการบันทึกแบบคำยืนยันค่าเล่าเรียน  กยศ. และ กรอ.