รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง   รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

--------------------------------------------

 

ด้วยในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน ๒ หอพัก ได้แก่ หอพักหญิงอินทนิล และหอพักหญิงดอกคูน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีความประสงค์เข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ดังนี้

ข้อ ๑ หอพักและจำนวนคนที่เปิดให้พักอาศัย

(๑) หอพักหญิงอินทนิลจำนวน ๔๘ คน

(๒)  หอพักหญิงดอกคูณจำนวน ๔๘ คน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     ดาวน์โหลดใบสมัคร