ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ  ลานเอนกประสงค์ ลานหน้าหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> อ่านกำหนดการ เกณฑ์การประกวดกระทง-นางนพมาศ รายละเอียดโครงการ ระเบียบการประกวด<<

 

กิจกรรม ประกอบด้วย...

กิจกรรมที่ ๑ นิทรรศการ การออกร้าน และการละเล่นพื้นบ้านของไทย โดย ส่งเสริมนักศึกษาในแต่ละคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมดำเนินการ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง เกมการละเล่น อาทิ เกมโยนห่วง เกมปาลูกดอก เกมสอยดาว สาวน้อยตกน้ำ ฯลฯ และการละเล่นอื่นๆ ในลักษณะการละเล่นย้อนยุควัฒนธรรมไทยดั้งเดิม

กิจกรรมที่ ๒ การประกวดกระทง โดย จัดการประกวดสำหรับนักศึกษา และหรือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย อาทิ กลุ่ม หน่วยงาน ประกอบด้วย หมู่เรียน สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม สำนักงาน
ภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยจำต้องรวมกลุ่มเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อสร้างเสริมความสามัคคี ทำงานเป็นทีม

กิจกรรมที่ ๓ การประกวดนางนพมาศ โดย จัดการประกวดสำหรับนักศึกษา อาทิ หมู่เรียน สาขาวิชา 
สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

กิจกรรมที่ ๔ การแสดงของนักศึกษา (นาฏศิลป์ และดนตรีไทย ดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏศิลป์ นักศึกษาสาขาดนตรี สาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และสร้างความสนุกสนานให้แก่ผ้มาเที่ยวชมงาน

กิจกรรมที่ ๕ การละเล่น การจำหน่วยสินค้าทั่วไป เชิญชวนนักศึกษาในแต่ละคณะ กลุ่ม หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ประกอบการภายนอกออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นทั่วไป อาทิ การขายสินค้า การละเล่น อาหาร จำหน่ายกระทงวัสดุธรรมชาติ อื่นๆ

กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริมการแต่งกายแบบไทย ผู้จัดขอเชิญชวน ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายเที่ยวงานประเพณีด้วยชุดสุภาพ หรือผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือ ชุดการแต่งกายแบบย้อนวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม และหรือ จัดประกวดการแต่งกายด้วนผ้าไทยย้อนยุค

                สามารถติดต่อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๓-๕๒๓๙ หรือ ๐-๔๒๘๓-๕๒๒๔-๘ ต่อ ๔๑๑๕๐ หรือ ทางเว็ปไซด์ www.std.lru.ac.th