กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาประจำปีการศึกษา2558

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมชุมทองวิไล

จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

…………………………………………

ดาวน์โหลดกำหนดการ