กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติ

  • พิมพ์

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2อาคารเรียนรวม 8 ชั้น กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมหัวหน้าหมู่เรียน นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้บริหาร  พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะปัญหา การจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการจราจร การประหยัดพลังงาน ฯลฯ  โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย  นายนพรัตน์  พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ผู้บริหาร  รองคณบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาดังกล่าวจากตัวแทนนักศึกษา  และพร้อมนำข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัย นำไปแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปในอนาคต.. ชมภาพกิจกรรม