บรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดงานและอาชีพ

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล   กองพัฒนานักศึกษา  จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดงานและอาชีพ   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดงานและอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง  คนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะด้านต่างๆ  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษา  อาทิ ภาคเช้า เป็นพิธีเปิดงานและกล่าวให้ปัจฉิมโอวาท  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จากนั้นเป็นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากร หัวข้อ เรื่อง “บัณฑิตกับการปรับตัวในสังคมอาเซียน”  โดย ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ   ภาคบ่าย นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสมัครงาน สัมภาษณ์งาน กับนายจ้าง ผู้ประกอบการ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย และชมบูธกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  =ชมภาพกิจกรรม=