กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท Jobtopgun จัดอบรมสร้าง Super Resume ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

  • พิมพ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท Jobtopgun จัดอบรมสร้าง Super Resume ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา กลุ่มที่ 1 เพื่อใช้ในการสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษา   ประกอบด้วย สาขาวิชานิติศาศาสตร์ หมู่เรียน น.5501 สาขาวิชานิติศาศาสตร์ หมู่เรียน น.5502 สาขาวิชานิติศาศาสตร์ หมู่เรียน น.5503 สาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน บ.5707T สาขาวิชาการจัดการ หมู่เรียน บ.5712T สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมูเรียน ร.5501 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน ร.5502 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต หมู่เรียน ท.5503 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต หมู่เรียน ท.5703T รวมทั้งสิ้น 277 คน  ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีนายนพรัตน์  พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้าอบรม  ชมภาพกิจกรรม