ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2559

  • พิมพ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ปี 2559

ด้วยฝ่ายวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของนักศึกษา และทำการประชุมนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ตามกฎกระทรวงฯ ที่แจ้งความจำนงประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรับทราบขั้นตอน วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารฯ สิทธิ์ของผู้ขอรับการผ่อนผันฯทหาร และการดำเนินการอื่นๆ  

             บัดนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงแจ้งนักศึกษาของมาหาวิทยาลัยฯ ที่มีรายชื่อตามบัญชีท้ายนี้ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวัน เวลา  สถานที่ที่ระบุในหมายเรียกฯ (สด.35) ของตนเอง ซึ่งหากนักศึกษาผู้นั้นไม่ไปจะถือว่าผู้นั้นมีความผิดตามกฎกระทรวงฯ และนักศึกษาผู้นั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ของการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม งานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์สายตรง 0-4283-5239,042-835224-8 ต่อ 41150 ในวันเวลาราชการ  ตรวจสอบรายชื่อ