ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

  • พิมพ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2559

............................................

ด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งต่างๆ ในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ เป็นไปตามธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕   

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๘๙  แห่งธรรมนูญสหวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือวิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่